Huurvoorwaarden

1.      De toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
A.
     Alle offertes vinden plaats onder de toepasselijkheidsverklaring van deze algemene huurvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op zowel de offerte en de acceptatie daarvan als op de tot stand gekomen overeenkomst.
B.    Alle offertes worden gedurende 14 dagen na dagtekening gestand gedaan, tenzij in de offerte anders
vermeld. indien een optie wordt verstrekt aan een huurder zal deze tot uiterlijk 14 dagen na het
moment waarop de optie is verstrekt worden gestand gedaan.
C.    De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de huurovereenkomst. Indien er voor zover
gegevens in andere bescheiden, bijvoorbeeld offertes, folders of reclamemateriaal, afwijken van de
huurovereenkomst of deze algemene voorwaarden zijn die gegevens niet van toepassing.
D.    Wijzigingen ten aanzien van de offerte of indien een voorbehoud wordt gemaakt in de acceptatie komt de wijziging pas tot stand indien de verhuurder schriftelijk heeft ingestemd met de wijzigingen.

2.     Inhoud overeenkomst.
De verhuurder stelt de materialen ter beschikking voor recreatieve doeleinden aan de huurder gedurende de overeengekomen periode. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dient de huurder het gehuurde zelf op te halen en voor een deugdelijk vervoermiddel zorg te dragen. Indien overeengekomen is dat de gehuurde materialen zullen worden afgeleverd, zullen de materialen enkel worden afgeladen en niet naar de plaats worden gebracht waar de gehuurde materialen gebruikt worden.

3.     Deugdelijkheid en veiligheid.
A.
    De verhuurder staat in voor de deugdelijkheid en veiligheid van de ter beschikking gestelde materialen tenzij hij een beroep kan doen op overmacht.
B.    De verhuurder draagt er zorg voor dat de verhuurde materialen in goede staat van onderhoud verkeert.
C.    Het is de huurder niet toegestaan de materialen voor andere dan recreatieve doeleinden te gebruiken.
D.    Voor zover mogelijk zal door de verhuurder een instructie worden verstrekt ten behoeve van het gebruik van de gehuurde materialen.


4.     Verpakking en vervoer.
A.
    De verhuurder draagt er zorg voor de materialen behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken. Indien de huurder voor het vervoer zorg draagt dan is de huurder volledig verantwoordelijk voor een deugdelijk wijze van vervoer.
B.    Het vervoer zal door de verhuurder geschieden indien dit uitdrukkelijk en schrftelijk overeengekomen is met de huurder.

5.    Gebruik door derden.
Het is de huurder toegestaan de materialen in gebruik af te staan mits dit uitdrukkelijk en schriftelijk
overeengekomen is met de verhuurder. De huurder blijft echter volledig verantwoordelijk en aansprakelijk
ten opzichte van de verhuurder voor het gebruik van derden van het gehuurde.

6.     Aansprakelijkheid.
A.
    De huurder is aansprakelijk voor alle schade welke gedurende de huurtijd aan het gehuurde mocht worden toegebracht al dan niet met schuld van de huurder en onverschillig of zulks buiten overmacht geschiedt.
B.    De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle schade van derden waarvoor de verhuurder op grond van de wet aansprakelijk gesteld kan worden.
C.    De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle boetes en transacties die aan de verhuurder mochten worden opgelegd ter zake van gedurende de huurtijd gepleegde overtredingen.
D.    De verhuurder is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade die de huurder of een derde aan wie de huurder het gehuurde ter beschikking heeft gesteld lijdt ten gevolge van het niet goed functioneren van het gehuurde. De verhuurder is evenmin aansprakelijk voor het niet of niet tijdig nakomen van de afspraken van de door de verhuurder ingeschakelde hulppersonen.
E.    Indien de huurder door welke omstandigheden dan ook geen gebruik kan maken van het gehuurde tijdens de huurperiode dan is de verhuurder voor de daaruit voortvloeiende schaden en kosten niet aansprakelijk doch blijft de huurder gehouden om de volledige huursom te voldoen.
F.    De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die een huurder of derde lijdt ten
gevolge van het niet deugdelijk functioneren van het gehuurde. Indien het aan verhuurder te wijten is dat
het gehuurde niet deugdelijk functioneert dan wel het gehuurde niet ter beschikking kan worden gesteld
is de aansprakelijk beperkt tot maximaal de overeengekomen totale huurprijs.


7.     Reparaties.
Indien reparaties noodzakelijk zijn aan het gehuurde dan dient de huurder hierover vooraf overleg te plegen met de verhuurder. Het is nimmer toegestaan om zonder voorafgaand overleg met de verhuurder reparaties uit te voeren c.q. uit te laten voeren aan het gehuurde. Reparaties zullen voor rekening van de huurder geschieden.

8.    Overmacht.
A.
    Van overmacht aan de zijde van verhuurder is sprake indien de verhuurder na het sluiten van de huur-
overeenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen, die voortvloeien uit deze overeenkomst of aan de
voorbereiding daarvan, te voldoen ten gevolgen van oproer, molest, brandschade, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan zaken, het niet nakomen van verplichtingen van derden bij wie verhuurder zaken of diensten moet betrekken en voorts alle overige oorzaken buiten schuld of de risicosfeer van verhuurder.
B.    Indien door overmacht nakoming van de huurovereenkomst door de verhuurder verhinderd wordt heeft de huurder en de verhuurder het recht de huurovereenkomst als beëindigd te beschouwen.
C.    Indien de overmacht intreedt terwijl de overeenkomst ten dele is uitgevoerd heeft de huurder het recht de overeenkomst te beëindigen doch is gehouden om de huurprijs naar rato van de reeds verstreken
huurperiode te voldoen.

9.    Annulering.
De huurder kan de huurovereenkomst annuleren. Indien annulering uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de
huurperiode geschiedt dient de huurder 60 % van de huursom te betalen. Indien de annulering geschiedt
uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de huurperiode is 75 % van de huursom verschuldigd. Daarna is
de volledige huursom verschuldigd.

10.   Betaling.
A.
    Indien de huursom minder bedraagt dan € 500,-- dient de huursom contant te worden voldaan op de datum van de huurovereenkomst of de datum van afhaal. Bedraagt de huursom meer dan € 500,-- dan dient 50 % van de huursom betaald te worden binnen 14 dagen nadat de huurovereenkomst is ondertekend en de resterende 50 % dient te worden betaald binnen 8 dagen na afloop van de huurtermijn, tenzij schriftelijk anders met u te zijn overeengekomen.
B.    Indien de huurder niet of niet tijdig de overeengekomen huursom betaald is de huurder in verzuim en is hij de wettelijke rente verschuldigd zonder dat een in verzuimstelling noodzakelijk is. Daarnaast is de
huurder alsdan gehouden de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te voldoen die door de
verhuurder moeten worden gemaakt. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15 % van de
huursom.

11.  Toepasselijk recht.
De huurovereenkomst is onderworpen aan Nederlands recht.

12.  Geschillen.
Alle eventueel uit deze huurovereenkomst voortvloeiende geschillen worden met uitzondering van        iedere andere rechter in eerste instantie berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar de verhuurder is gevestigd.